Szabadon választható nyelvórák

Az ILS szabadon választható délutáni nyelvórákat biztosít az iskola diákjai számára angol és német nyelven, kezdő és haladó szinten. A délutáni nyelvórák tematikája a tanulók előképzettségétől és céljaitól függ.

Kezdő szinten a diákok megismerik az adott nyelv alapvető nyelvtani szabályait és az alapfokú témakörökhöz kapcsolódó szókincsre tesznek szert. Nyelvi tudásukat nyelvtani tesztek kitöltésével, rövid szövegek fordításával fejlesztik. Ezt követően egyszerű írásbeli és szóbeli kommunikációs feladatokat oldanak meg, ismerkednek az alapfokú nyelvvizsga követelményeivel. A tanórákon a diákok gyakorolják az alapfokú hallott és olvasott szövegek megértését, önállóan képesek rövid leveleket írni és adott kommunikációs szituációkban beszédszándékukat kifejezni.

Haladó csoportokban a diákok megismerik, illetve átismétlik az adott nyelv nyelvtani szabályait, középfokú szókincsfejlesztő gyakorlatokat oldanak meg. Nyelvtani tudásukat és szókincsüket felhasználva fejlesztik írás- és beszédkészségüket, hallás utáni szövegek és olvasott szövegek értését gyakorolják. A tanulók több féle középfokú nyelvvizsga feladatait megismerve kiválasztják a számukra megfelelő nyelvvizsga típust és ezek célirányos gyakorlásával a tanév folyamán felkészülnek a középfokú nyelvvizsgára.

Délutáni nyelvóráink kis csoportos foglalkozások, az órák anyaga és tempója maximálisan igazodik a tanulók igényeihez. A diákok kötetlen légkörben, jó hangulatban sajátítják el a nyelvet, fejlesztik tudásukat és egyre magabiztosabban kommunikálnak idegen nyelven.